Algemene inschrijvingsvoorwaarden MARK Academy voor Leefstijl BV

1.1 Betalingen
Na inschrijving voor onze opleiding ontvang je je opleidingsfactuur. De factuur dient binnen 14 dagen
na inschrijving in zijn geheel te worden voldaan. De Post-HBO registeropleiding mag in goed overleg in
12 termijnen van €545,- worden voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald, is de betalingsplichtige vanaf
de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de invordering aan derden ter
incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van
de betalingsplichtige.
De erkende post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijlcoach (GLI) is vrijgesteld van BTW. Zie voor
de meest actuele prijzen www.markacademy.nl. MARK Academy behoudt zich het recht voor prijzen
indien gewenst tussentijds aan te passen.

1.2 Drankarrangement
MARK Academy voor Leefstijl verzorgt voor iedere deelnemer een drankarrangement
(koffie/thee/water) gedurende de opleidingsbijeenkomsten.

1.3 Annulering
Annulering van de inschrijving geschiedt met een aangetekend schrijven. Voor de beoordeling van de
annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de datum van het poststempel.
Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 500,- in rekening
gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van
de opleidingskosten in rekening gebracht.
Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk.

1.4 Verplaatsing
Bij verplaatsing van de inschrijving meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt
€ 250,- in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de inschrijving tussen 30 dagen en 1 week voor
aanvang wordt € 500,- in rekening gebracht. Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 1 week voor
aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 750,- van de cursuskosten in rekening gebracht. Voor
verplaatsing van het praktijkexamen gelden de Algemene Examenbepalingen.

1.5 Tussentijdse beëindiging
Teruggave van een gedeelte van de opleidingssom is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse
beëindiging van de studie het gevolg is van ernstige ziekte of calamiteit. MARK Academy behoudt zich
het recht schriftelijk bewijs daarvoor aan te vragen.

1.6 Examens
Indien een opleiding wordt gevolgd waarbij een examen door MARK Academy wordt afgenomen, is dit
een verplicht onderdeel van de opleiding. Een MARK Academy opleiding wordt getoetst door middel
van een schriftelijk examen, een praktijkexamen, een praktijkopdracht of een combinatie van één of
meer van deze vormen.
De Algemene Examenbepalingen zijn van toepassing op alle MARK Academy examens. Een exemplaar
hiervan kan worden opgevraagd bij MARK Academy. Indien de cursist niet deelneemt aan het MARK
Academy examen, dan dienen toch de examenkosten te worden voldaan. Zie voor de meest actuele
prijzen www.markacademy.nl.

1.7 De studiebijeenkomsten
MARK Academy behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van MARK Academy, te
gering aantal deelnemers voor aanvang van de opleiding deze te laten vervallen of uit te stellen. Om
reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt MARK Academy zich
het recht voor om programma’s tussentijds te wijzigen.

1.8 Studiematerialen
Van het door MARK Academy ontwikkelde lesmateriaal blijven alle rechten aan MARK Academy
voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van MARK Academy mag niets uit de uitgaven
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt
worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins. MARK Academy behoudt zich het
recht voor om de literatuurkosten te wijzigen als het programma en/of bijbehorende literatuur voor
de opleiding wijzigt.

1.9 Overig
Door inschrijving voor de Post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijlcoach van MARK Academy,
gaat de deelnemer akkoord met de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van MARK Academy.

Neem contact op
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding
Verzoek tot terugbetaling
Bedankt voor je bericht, we nemen contact met je op
Bedankt voor je aanmelding